תקנון האתר / תנאי השימוש

ברוכים הבאים לאתר ולאפליקציית צ'אנל (להלן: ”האתר”). האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת צאנ'ל תקשורת כלכלית בע"מ  (להלן: ”החברה”), היא המוציאה לאור של התכנים שבאתר.
השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.     
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לכל המינים כאחד.

 1. תכני גולשים / משתמשים באתר       
  1. באתר מתפרסמים, בין היתר, תכנים שמקורם במשתמשי האתר. מובהר כי הנהלת האתר רשאית לבדוק את התכנים השונים בכל עת, קרי, לפני פרסומם ואף לאחר פרסומם באתר.
  2. החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסום דברים כאלה או אחרים כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
  3. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר, מבלי לגרוע ו/או להוסיף ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:
   1. כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
   2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
   3. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; 
   4. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
   5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב וכיו”ב;
   6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
   7. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
   8. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
   9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
   10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
   11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
   12. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
   13. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
   14. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
   15. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
   16. אין להתחזות לאדם ו/או ישות ו/או גוף ו/או חברה אחרת.
   17. אין להירשם לאתר ביותר משם משתמש בודד.
   18. אין להפר הוראות הבורסה ומסלקתה ו/או הוראות הרשות לניירות ערך ו/או הוראות כל דין. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי לרשויות פיקוח שונות, לרבות הרשות לניירות ערך, קיימת גישה לאתר, לפורומים השונים ולתכנים בהם וכי אין ולא תהיה למשתמש כל טענה בקשר לאמור לעיל.
   19. אין לשלוח כל חומר פוגע ו/או אינו חוקי ו/או מזיק העלול לגרום להפרת פרטיותו של האחר.
  4. החברה רשאית לסרב לפרסם, ו/או למחוק ו/או לערוך, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאלתר כל תוכן ו/או קובץ שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, וכיוצ”ב, או מכל סיבה שתמצא החברה לנכון. החליטה החברה לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכלל זה לקצרו.
  5. החברה מסירה מעצמה כל סוג של אחריות אשר נובעת משימוש לרעה אשר נעשה בקבצים המועלים דרך האתר.          
  6. אין להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים ו/או פוגעניים ו/או מפרים זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות. בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו.
  7. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לחשוף ו/או לגלות את זהות ו/או פרטי המשתמש, בהתאם לכל דין:          
   1. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש אינו חוקי לכאורה.
   2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו.
   3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.
   4. אם החברה נדרשת על ידי רשות מוסמכת לרבות הרשות לניירות ערך לגלות את זהות ו/או פרטי המשתמש.   
 2. מובהר ומודגש בזאת, כי במידה ומשתמש בחר להסתמך על מידע כלשהו אשר פורסם באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית על כל הסיכונים הכרוכים בכך והסיכויים, ככל שקיימים והחברה אינה אחראית לתוכן מכל סוג שהוא המופיע באתר. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על אחריותה של החברה בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע ו/או כל חומר אחר המופיעים על גבי הודעות באתר בכלל ובפורום האתר בפרט.              
 3. קישורים באתר ותכנים מסחריים
  1. באתר מצויים קישורים לעמודים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט. אין בפרסום הקישורים באתר בכדי להעיד על הסכמת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.                
  2. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.     
 4. קניין רוחני
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של החברה, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות ולעבד, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, במידה ותינתן. 
  2. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.           
 5. שירות דיוור, לרבות דיוור פרסומי
  1. האתר מציע שירותי דיוור אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר), אשר משמעם קבלת דיוור חדשותי ו/או כללי ו/או פרסומי ישירות למשתמש בשירותים אלו, בהתאם להוראות ולהנחיות שיתנו על ידי האתר מעת לעת (להלן: ”הדיוור”).  
  2. בהסכמת המשתמש להיות מנוי על שירות הדיוור המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008.      
 6. פעילות מחלקת תחקירים
  1. על פעילות מחלקת התחקירים חל תקנון האתר, והאמור להלן בא להוסיף עליו ולהדגיש את אופן פעילות מחלקת התחקירים שבאתר.                              
  2. מטרתה של מחלקת התחקירים היא לפרסם תחקירים שיש בהם חשיבות ציבורית ומידע מהימן תוך מחויבות לאמת ולהיעדר הטיה.
  3. כל גורם אשר מעוניין למסור מידע שיש בו עניין ציבורי וערך תחקירי מוזמן לפנות באמצעיים הבאים בפניה שתופנה אל עורך במחלקת התחקירים: דוא"ל: Desk@channel.co.il.
  4. לעורכים הראשיים שלם האתר קיים שיקול דעת מלא ובלעדי האם לקבל תחקיר לבדיקה, כאשר השיקולים הם עניין ציבורי, תועלת לציבור וערך עיתונאי. לא יתקבלו תחקירים אשר אין בהם עניין ציבורי ו/או עיתונאי ו/או בנסיבות בהן קיים חשש כי מטרת התחקיר היא שיקול זר.                            
  5. בעריכת התחקירים יועסקו עובדים של האתר, שהם עורכים, עיתונאים וחוקרים. בהחלטה האם לפרסם תחקיר שבוצע יופעלו שיקולים עיתונאיים ומשפטיים על מנת לעמוד בהוראות הדין.            
  6. לעיתונאים ולעורכים העובדים במחלקת התחקירים לא יהיה כל אינטרס זר לגבי ביצוע התחקיר, והם מקבלים על עצמם לפעול בהתאם לתקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות ובכלל זה הם יבצעו ויפרסמו את התחקירים ביושר, ללא מורא וללא משוא פנים ותוך הגנה ושמירה על מקורות מידע וחיסיונות עיתונאיים, כאשר הבעלים של האתר יבטיחו את התנאים המאפשרים לעבודה העיתונאית להתבצע על פי העקרונות בתקנון זה.          
  7. העריכה העיתונאית תיעשה בעצמאות מלאה, ותוך הכרה בסמכות העורך להפעיל שיקול דעת מקצועי.
  8. מחלקת התחקירים תשקול האם לפרסם תחקירים שבוצעו, בהתאם להוראות הדינים החלים ובכלל זה הוראות חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, תקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות וכיוצב, ולאחר קבלת יעוץ משפטי אם יידרש.             
  9. השתתפות בעלויות: מכיוון שלפעילות של מחלקת תחקירים עצמאית ובלתי תלויה קיימות עלויות משמעותיות, לרבות – עלויות של איסוף מידע, אימות של המידע באמצעים שונים, בדיקה משפטית – יידרש מוסר המידע להשתתף בעלויות שנקבעו מראש על ידי מחלקת התחקירים – סכום קבוע ואחיד עבור עלויות תחקיר. העלות נקבעה מראש ולא תשתנה בהתאם לתוכן תחקיר והנדרש מביצועו.   
  10. השתתפות בעלויות תיעשה רק לאחר שהעורכים הראשיים של האתר יקבלו מידע ראשוני ויאשרו כי קיים בו עניין ציבורי וערך עיתונאי.     
  11. השתתפות בעלויות תיעשה מול מחלקת הכספים של האתר. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כל גורם מטעם מוסר המידע, לרבות עו"ד מטעם מוסר המידע.     
  12. מובהר עם זאת:
   1. סירוב להשתתפות בעלויות תחקיר – לא יהווה בהכרח שיקול האם לערוך את התחקיר ו/או לפרסמו.      
   2. למבצע התשלום, המשתתף בעלויות, לא תהיה זכות להתערב בתוכן התחקיר וכן לא תהיה גישה ו/או צפיה ו/או עיון בתכני התחקיר טרם פרסומו ולא תהיה לו כל השפעה מכל סוג על תוכן הפרסום.      
   3. התשלום, כאמור, ייעשה על ידי המשתתף בעלויות רק לאחר קבלת החלטת מערכת מחלקת התחקירים האם לבצע את התחקיר בהתאם למידע הראשוני שהתקבל כאמור לעיל.                   
 7. גילוי נאות: אתר צ'אנל והחברה כהגדרתה לעיל, הינה חברה בבעלות בשרשור של רונן צור ואמיר נאמי, שהם גם הבעלים של משרד היעוץ –  צור תקשורת. יש להדגיש, כי צור ונאמי לא יהיו מעורבים בכל צורה שהיא בפעילות כתיבת, עריכת הכתבות ועבודת מחלקת התחקירים ו/או בשיקולים לביצוע ו/או לפרסום כתבות ותחקירים. במידה ויתקבל מידע, ומערכת האתר תחליט לקיים תחקיר, אזי מובהר מראש כי לגבי מושא התחקיר או אותו גורם שנעשתה אליו פניה לקבלת תגובה ביחס לתחקיר – הוא לא יהיה / לא יתקבל כלקוח של חברת צור תקשורת בתקופה של 12 חודשים מתחילת ביצוע התחקיר, וזאת על מנת למנוע כל ניגוד עניינים לגבי עריכת התחקיר.

שמחים שחזרתם, הכנסו לאתר

שכחתי את הסיסמה, תזכירו לי

חדשים פה? הרשמו עכשיו בחינם

כדי שתוכלו להשתתף בדיונים בפורומים 

כדי שנוכל לעדכן אתכם מתי הגיבו לכם

כדי שתוכלו לנהל תיק אישי ולצפות בו באתר, בנייד ובאפליקציית ספונסר

ההרשמה והגלישה באתר ללא תשלום, זה הזמן להרוויח וללמוד את שוק ההון

יום שני 25.10.21
תל אביב-יפו
23°
מעונן חלקית
ירושלים
18°
שמיים בהירים
אילת
29°
שמיים בהירים
חיפה
23°
מעונן חלקית
באר שבע
21°
שמיים בהירים
טבריה
25°
שמיים בהירים
אשדוד
23°
שמיים בהירים
עפולה
24°
שמיים בהירים
בית שאן
25°
שמיים בהירים
מצפה רמון
19°
שמיים בהירים
נצרת
21°
שמיים בהירים
צפת
20°
שמיים בהירים